لرلید

روښان د لوړو زده کړو موسسه غواړي د څېړنې او معياري اکاډميکو خدمتونو په وړاندې کولو سره د متخصصو او ژمنو کادرونو روزنې پر مټ په ملي کچه د يوه متعتبر تحصیلي بنسټ په توګه وپيژندل شي.