ماموریت

روښان د لوړو زده کړو موسسه د مسلکي او علمي کارکوونکو پر مټ د روزنې، څيړنو او معياري خدمتونو په وړاندې کولو سره د هيواد وګړي بوخت کړي تر څو د هغوی د ځانګړو مهارتونو او تخصص پر بنسټ ټولنې پرمختګ ته کار وکړي.